Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Ditislabel25.nl en de klant.
1.2 Ditislabel25.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Elke klant verklaart, zonder voorbehoud, door het plaatsen van een bestelling akkoord te gaan met de voorwaarden.
1.4 Alle producten blijven eigendom van Ditislabel25.nl zolang geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

2. Prijzen
2.1 De op de website genoemde prijzen zijn in euro´s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven doorlooptijd.
2.3 Ditislabel25.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet- en of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten ontleend worden.

3. Betaling
3.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Ditislabel25.nl.
3.2 Online betalingen geschieden altijd geheel vooraf. Verzending van de bestelling gebeurt pas zodra volledig aan de betaling is voldaan.
3.3 Wanneer betaling niet binnen 7 dagen is voldaan, zal Ditislabel25.nl de bestelling annuleren.

4. Levering
4.1 Ditislabel25.nl streeft ernaar om bestellingen binnen uiterlijk 5 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.
4.2 Indien een levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden bijvoorbeeld vanwege het uit voorraad zijn van artikelen, zal de klant hierover bericht worden. De klant heeft in dit geval het recht om de resterende bestelling telefonisch of per e-mail te annuleren.
4.3 Ditislabel25.nl heeft een uiterlijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling niet binnen deze termijn heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
4.4 Ditislabel25.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant onjuist opgegeven leveringsadres.

5. Bestelling annuleren
5.1 De klant heeft de mogelijkheid een bestelling te annuleren indien dit binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geschiedt en mits de bestelling nog niet is verstuurd. Annuleren kan telefonisch of per e-mail.
5.2 Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geannuleerd worden.

6. Retourneren
6.1 Wanneer een artikel niet aan de verwachting voldoet, kan de klant dit artikel in overleg met Ditislabel25.nl  retourneren.
6.2 De verzendkosten voor de retourzending komen voor eigen rekening van de klant.
6.3.1 De klant heeft uiterlijk tot 7 dagen na ontvangst van de bestelling de mogelijkheid om de bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden.

6.3.2 Voor producten die op verzoek van de klant worden ingekocht geldt een afnameverplichting en betalingsverplichting voor de betreffende bestelling. Op specifiek voor de klant ingekochte producten is voornoemd Artikel 6.3.1 niet van toepassing.
6.4 De retourgoederen dienen in originele staat (en verpakking, indien dit het geval is) en ongebruikt te zijn.
6.5 Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet door Ditislabel25.nl aangenomen, ongeacht de reden van retourzenden.
6.6 Bij retourneren (bij ontbinding van de koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 7 dagen aan de klant overgemaakt worden.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ditislabel25.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden.
7.2 Ditislabel25.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Ditislabel25.nl verkochte artikelen.
7.3 De klant heeft tot 1 maand na levering garantie op de aangekochte artikelen. Voor retourzending in dit geval, dient de klant het aankoopbewijs wat Ditislabel25.nl met de levering heeft meegestuurd, met het gebrekkige artikel mee te zenden. Ditislabel25.nl zal in overleg met de klant een vervangend artikel, indien beschikbaar, opsturen en hiervoor de verzendkosten voor haar rekening nemen.
7.4 Genoemde garantie geldt niet wanneer gebreken zijn ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer er door de klant of derden wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht.

8. Copyright, Auteursrecht en Intellectuele Eigendom
Ditislabel25.nl behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op de Ditislabel25.nl-site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s en foto’s). Deze informatie mag uitsluitend door Ditislabel25.nl zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ditislabel25.nl, (een deel van) de inhoud van de Ditislabel25.nl-site over te nemen, te gebruiken voor eigen doeleinden, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook over te dragen en/of te publiceren.

 

Privacyverklaring
Klik op onderstaande link om te lezen waarvoor wij gegevens nodig hebben en hoe wij met uw gegevens omgaan.
https://ditislabel25.nl/privacyverklaring

kvk 34210116 - In onze winkel kunt u veilig afrekenen.